Privacyverklaring

 1. Waarom deze privacyverklaring?

  BOUWMEESTER DE CLERCQ hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

  Met deze Privacyverklaring wil BOUWMEESTER DE CLERCQ u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door BOUWMEESTER DE CLERCQ.

  Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van BOUWMEESTER DE CLERCQ
   
 2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

  Het platform/website/applicatie… URL is een initiatief van:

  BOUWMEESTER DE CLERCQ

  Warandestraat 16

  9850 Nevele

  België

  Btw-nummer: BE 0436.450.411

  E-mail: info@bouwmeesterdeclercq.be

  Telefoon: 09 371 73 25

 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  BOUWMEESTER DE CLERCQ verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door BOUWMEESTER DE CLERCQ:

  Identificatiegegevens

  Financiële bijzonderheden

  Persoonlijke kenmerken

  Fysieke gegevens

  Leefgewoonten

  Psychische gegevens

  Samenstelling van het gezin

  Vrijetijdsbesteding en interessen

  Bouwmeester De Clercqmaatschappen

  Gerechtelijke gegevens

  Consumptiegewoonten

  Woningkenmerken

  Gegevens omtrent opleiding en vorming

  Gegevens omtrent beroep en betrekking

  Rijksregisternummer en identificatienummer van de sociale zekerheid

  Raciale of etnische gegevens

  Gegevens over het seksuele leven

  Politieke opvattingen

  Filosofische of religieuze overtuigingen

  Beeldopnamen

  Geluidsopnamen

 4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

  BOUWMEESTER DE CLERCQ verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

  Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

  U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.

  Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

  Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

  De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

  Marketing doeleinden

  Bij een bezoek aan het platform/de website/de applicatie van BOUWMEESTER DE CLERCQ worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicatie van BOUWMEESTER DE CLERCQ bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

  De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan BOUWMEESTER DE CLERCQ en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt BOUWMEESTER DE CLERCQ zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

  De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen BOUWMEESTER DE CLERCQ.
  We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. BOUWMEESTER DE CLERCQ heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

 5. Wij gebruiken ook cookies!

  Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
   
 6. Wat zijn mijn rechten?
  1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

   BOUWMEESTER DE CLERCQ verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

   Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

   Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

   Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

   De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal BOUWMEESTER DE CLERCQ onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

  2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

   Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van BOUWMEESTER DE CLERCQ uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer BOUWMEESTER DE CLERCQ uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal BOUWMEESTER DE CLERCQ hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@bouwmeesterdeclercq.be.

   Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan BOUWMEESTER DE CLERCQ. BOUWMEESTER DE CLERCQ zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

   U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

   Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;

   Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

   Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

   Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

   Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

   BOUWMEESTER DE CLERCQ beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

  3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

   Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

   Gedurende de periode die BOUWMEESTER DE CLERCQ nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

   Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

   Wanneer BOUWMEESTER DE CLERCQ de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

   Gedurende de periode die BOUWMEESTER DE CLERCQ nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

   Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. BOUWMEESTER DE CLERCQ staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij BOUWMEESTER DE CLERCQ dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

   Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal BOUWMEESTER DE CLERCQ hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@bouwmeesterdeclercq.be.

  4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   Gebruiker heeft het recht om de aan BOUWMEESTER DE CLERCQ verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

   Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal BOUWMEESTER DE CLERCQ hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@bouwmeesterdeclercq.be.

  5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

   Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door BOUWMEESTER DE CLERCQ bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

   Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal BOUWMEESTER DE CLERCQ hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@bouwmeesterdeclercq.be.